Forma prowadzenia działalności.

Prawodawca zdefiniował różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, które różnią się przede wszystkim zakresem i rodzajem odpowiedzialności, które przejmuje przedsiębiorca.

Z kolei forma prowadzenia działalności nie do końca definiuje wpływ przedsiębiorcy na podejmowane w firmie decyzje, gdyż zwykle są one uzależnione od postanowień umownych (zawartych w umowie spółki, nie dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej).

Przedsiębiorcy ponoszą również odpowiedzialność za zobowiązania oraz za błędy popełnione podczas prowadzenia działalności gospodarczej (rachunki od dostawców, czynsz za wynajem, wynagrodzenia muszą być wypłacone przez spółkę). Wyjątkiem są sp z o.o. oraz spółka akcyjna, które ponoszą odpowiedzialność do wysokości kapitału spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza wiąże się z pełną odpowiedzialnością i tym samym przedsiębiorca utożsamiany jest z firmą. Z drugiej strony spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) maja ograniczoną odpowiedzialność do wysokości kapitału spółki (również spółka komandytowa częściowo posiada ograniczenia w tym zakresie, za wyjątkiem komandytariusza).
Wyjątkiem w zakresie odpowiedzialności jest sytuacja osoby reprezentującej firmę (prezes), która w przypadku zbyt późnego złożenia wniosku o upadłość firmy (spółki) będzie odpowiadała za powstałe z tego tytułu szkody (odpowiada swoim majątkiem).

Największy wpływ na podejmowane decyzje w firmie mają właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej, w których osoba prowadząca działalność podejmuje samodzielnie i bez ograniczeń różne decyzje biznesowe. W przypadku firm posiadających więcej niż jedna osobę decyzyjną (udziałowców), wtedy też decyzje podejmowane są wspólnie. Czasami zdarza się, że umowa spółki dopuszcza wyjątki (uzależnione od różnych sytuacji, czy wielkości posiadanego kapitału).
W sytuacji, gdy udziałowiec posiada mniejszościowy udział w spółce kapitałowej, wtedy też najczęściej jego wpływ na podejmowanie decyzji jest ograniczony.

Dwie z form prowadzenia działalności gospodarczej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna i wielu przypadkach również spółdzielnia) wymagają podwójnego opodatkowania, to znaczy raz spółka (jako osoba prawna) opodatkowana jest podatkiem CIT, a następnie udziałowcy, właściciele opodatkowani są podatkiem PIT (od osób fizycznych). Takiego problemu nie mają właściciele spółek cywilnej, jawnej, czy jednoosobowej działalności gospodarczej (płaca wyłącznie podatek PIT).

Koszty założenia firmy to obok opłat administracyjnych, często również opłaty notarialne związane z utworzeniem spółki. Ponadto może wystąpić konieczność rejestracji firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (za wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej).

Koszty bieżącego prowadzenia firmy oprócz księgowości, obsługi kadrowej, BHP, ekologicznej to również obowiązkowe publikowanie wyników firmy (raz w roku lub raz na kwartał), przeprowadzania badań sprawozdań finansowych, organizacji walnych zgromadzeń, opłaty notarialne związane ze zmianami funkcjonowania spółki oraz wszelkiego rodzaju sprawozdawczość (statystyczna, finansowa, ekologiczna).

Tym samym im bardziej ograniczona jest odpowiedzialność udziałowców, tym wyższe obowiązki związane z publikowaniem danych spółki oraz wyższe koszty funkcjonowania firmy.

dzialalnosc

Technologie Informacyjno Komunikacyjne – TIK

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ang. ICT) są to różnorodne działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacyjnych.

Aktualnie poprzez działania wynikające z realizacji celów w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP możliwe jest skorzystanie ze wsparcia z funduszy EU na wdrażanie Technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej.

Realizacja projektu może być związana z wprowadzeniem procesów zarządczych, operacyjnych oraz pomocniczych i biznesowych, w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne. Dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Aby otrzymać wsparcie na inwestycje w ramach powyższego działania, projekty muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań Technologii Informacyjno Komunikacyjnych wpisujących się w następujące modele:
B2B Business to Business – model uwzględnia współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych,
B2C Business to Consumer – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo ? Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK,
B2E Business to Employee – model zakłada wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) ? pracownik,
C2C Consumer to Consumer – model zakłada interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

W całej Polsce od 2015 roku, w poszczególnych województwach na terenie całej Polski, realizowane są projekty posiadające różną formułę, zakres wsparcia oraz różny okres i zasady realizacji. Warto zajrzeć na strony rządowe, w tym np. funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie można znaleźć więcej szczegółów na ten temat.

szkolenie

Graficzne wsparcie zarządzania

Na rynku występuje coraz więcej komputerowych narzędzi wspierających prowadzenie działalności biznesowej. W szczególności obejmują one Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w procesach biznesowych, których wdrażanie wsparte jest środkami z UE.

Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w procesach biznesowych przyczyniają się do wzrostu wydajności i redukcja kosztów, a z drugiej strony pozwalają na lepsze zaprojektowanie procesów organizacyjnych firmy.

Jednym z narzędzi które możemy wykorzystać do tego celu jest oprogramowanie LEAN-CAQ, które ułatwia opracowanie różnych dokumentów wewnętrznych w firmie.
Oprogramowanie Lean-CAD powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników różnych działów w firmie, w szczególności chcących wprowadzać różne narzędzia ułatwiające pracę zgodnie z filozofią Lean Manufacturing.

Więcej na temat programu Lean-CAD

Lean-CAD obok narzędzia ułatwiające tworzenie dokumentów ułatwiających poznanie i opisanie procesów wewnętrznych w firmie (mapy i diagramy procesów, schematy blokowe, diagramy VSM, schematy organizacyjne, Lay out-y). Ważne przy tym jest też to, że raz stworzony dokument możemy później edytować, zmieniać i w ten sposób dysponujemy narzędziem które wspiera nas w procesie ciągłego doskonalenia.

Szczupłe procesy przekładają się bezpośrednio na koszty, które w dzisiejszych czasach mają olbrzymi wpływ na wynik finansowy firmy. Dlatego prowadząc projekty związane z wdrażaniem Lean Management warto stosować właściwe narzędzia, które z jednej strony przyspieszą nasze działania, a z drugiej strony pozwolą nam lepiej dostrzec potencjał możliwych zmian w organizacji.

Dużo łatwiej jest na początku prawidłowo zaplanować procesy wewnętrzne niż (nawet poświęcając na to więcej czasu i środków), niż stanąć przed koniecznością ich zmian (proces zmian w praktyce biznesowej dużo trudniejszy, szczególnie w przypadku „zakorzenionych” organizacji).

schemat-organi

Networking

Wiele osób myśli, że klienci będą do nas przychodzić kolejkami tylko dlatego, że nasza firma właśnie umieściła reklamę w internecie. Niestety w praktyce tak się nie dzieje i każda reklama działa tylko w połączeniu z innymi działaniami.
Przede wszystkim reklama musi być zawsze dobrze zaplanowana i musi się kierować do określonego kręgu odbiorców. Inną formę reklamy będziemy stosować w przypadku produktów masowych, gdzie naszym klientem może być prawie każdy mieszkaniec naszego kraju.
Ale nawet w takim przypadku jeśli potencjalny nasz klient usłyszy lub zobaczy naszą reklamę w internecie, w radiu, czy w telewizji, to nie od razu będzie chciał kupić nasz produkt lub usługę. W tym drugim przypadku sytuacja jest tym trudniejsza, że proces podejmowania decyzji przez klienta jest zdecydowanie dłuższy i bardziej skomplikowany. Bardzo często klient przeprowadza dogłębną analizę naszego wyrobu/ usługi, porównuje go z produktami konkurencji, może pyta znajomych, często bazuje na poleceniach.

Dlatego w przypadku produktów bardzo spersonalizowanych, takich jak na przykład usługi, bardzo duże znaczenie nabiera Networking. Podczas budowania sieci networkingowej istotnym jest uzyskanie sytuacji, w której o naszym produkcie lub usłudze zaczyna się mówić w otoczeniu. W tym przypadku obojętne jest, czy chodzi tu o browarnika, oferującego piwo rzemieślnicze, tłumacza języków środkowoeurpejskich, czy niszowego artystę. Niestety budowanie pozycji firmy to raczej nie jest kwestia tygodni, czy nawet miesięcy, ale bardziej lat.

Za każdą siecią networkingową stoją ludzie, który świadomie lub nieświadomie wchodzą w relacje między sobą. Relacje te mogą być czysto biznesowe, ale mogą również przerodzić się w relacje mieszane (biznesowo-prywatne).
W przypadku Networkingu ludzie spotykają się od czasu do czasu z wszystkimi członkami, lub z wybranymi osobami.

Wśród możliwości budowania sieci networkingowej można wymienić:
śniadania biznesowe (na przykład BNJ, czyli Business Network International),
kongresy gospodarcze (uczestnictwo w nich daje możliwość zarówno budowy sieci kontaktów, jak również wymiany poglądów, poznawania nowych możliwości),
seminaria i workshop-y (często służą do transferu Know How),
stowarzyszenia zawodowe (na przykład Izby Rzemieślnicze, NOT, klastry),
networking w internecie (fora, blogi, listy mailingowe),
– Platforma Linkedin (angielskojęzyczny Business Club).

Jednym z głównych narzędzi pomocnych przy budowani sieci networkingowej są wizytówki.

Networking jest bardzo ważny i potrzebny, ale bardzo często łączy się on z siecią poleceń (może być powiązana z systemem prowizyjnym, specjalnie stworzonym do tego celu). W takim przypadku niezbędne jest ustalenie kręgu osób, które spotykają się z naszymi klientami. To będzie nasza grupa docelowa, z którą będziemy chcieli utrzymać kontakty, które następnie mogą się przełożyć na przyszłe zlecenia (uzyskane drogą poleceń).

Wiele firm docierając do klientów bazuje wyłącznie na sieci kontaktów, szczególnie w takich branżach, gdzie kontakt osobisty jest decydujący w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Dlatego warto wziąć pod uwagę ten element w naszej strategi budowania pozycji firmy.

Akcje mailingowe.

Jeśli posiadamy w naszej bazie danych zapisane adresy mailowe naszych klientów, których znamy lub z którymi prowadzimy współpracę, to oczywiście możemy rozważyć czy to rozsyłanie newslettera (za ich zgoda) lub też prowadzenie akcji mailingowych (rozsyłanie zaproszeń np. do skorzystania z oferty, promocji oferowanych przez nas wyrobów).
Może się również okazać, że zakupiliśmy bazę kontaktów w internecie i wtedy każdorazowe rozsyłanie mailingu wymaga uzyskania zgody od osoby lub firmy do której chcemy skierować nasz list lub ofertę.

Nieprzestrzeganie zasady o konieczności uzyskania zgody na rozsyłanie listów ofertowych może mieć konsekwencje finansowe dla firmy lub osoby prowadzącej taką działalność.
Ponadto w przypadkach posiadania i korzystania z baz danych klientów występuje konieczność rejestracji naszej bazy danych w bazie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Często jeśli otrzymujemy nie chciany mail z ofertą to albo go ignorujemy, albo też przenosimy do kosza. Zdarzają się jednak firmy, które takie niechciane przez nich maile mogą wykorzystać do zaskarżenia nas (przypadki bardzo rzadkie, ale oczywiście możliwe). Dlatego planując akcje mailingowe należy się do nich bardzo dobrze przygotować, lub powierzyć prowadzenie ich specjalistycznym firmom.

Podczas realizacji akcji mailingowych pomocnym mogą być rozwiązania IT, które rozsyłają masowo (nawet kilka tysięcy w ciągu kilu minut) maile pod adresy mailowe znajdujące się w bazie danych. W internecie również można znaleźć dedykowane rozwiązania portalowe ułatwiające taką operację mailingową. Jednakże w każdym przypadku musimy posiadać sprawdzoną bazę danych klientów.

Rozsyłanie maili na własną rękę bez uzyskiwania zgód może bardzo szybko prowadzić do zablokowania naszego adresu mailowego, a rozsyłane w ten sposób maile będą trafiały wprost do skrzynki ze spamem.

Z drugiej strony czasami można spotkać się z ofertami rozsyłanymi w internecie, przez różnego rodzaju firmy widma, jak na przykład Kancelaria Liberty. Poniżej znajduje się email rozsyłany rzekomo przez kancelarię liberty, jednakże w rzeczywistości taki podmiot nie istnieje – email rozsyłany jest z adresu: biuro@kancelarialiberty.warszawa.pl


„… Witamy,

Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana.

Każda firma wystawiająca FV, wysyłająca FV, wysyłająca towar lub posiadająca na swoich stronach www elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO.

Każda firma posiada też we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, ?wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu ? czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail ? często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO.

GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.

W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.

Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

Przykładowe, losowe wybrane podmioty:
audyt-firmy.waw.pl;
rejestruj.org.pl;
it-kompleks.info.pl;

Z poważaniem

Marcin Nowaczyk
(Kancelaria „Liberty” o/Warszawa)

Realne są natomiast adresy www które taki mail promuje, jak na przykład audyt-firmy.waw.pl czy rejestruj.org.pl.
Dane na temat właścicieli takich domen możemy uzyskać na przykład tutaj:
Dane adresu audyt-firmy.waw.pl
Dane adresu rejestruj.org.pl

Rejestrowanie baz danych klientów ma sens i jest wymagane wtedy, gdy dane klientów chcemy przetwarzać, czyli przykładowo wykorzystywać do celów marketingowych, związanych z prowadzeniem akcji mailingowych lub też będziemy chcieli przetwarzać takie dane w celach badawczych, naukowych lub innych związanych z prowadzeniem naszej działalności.

Franczyza

Chcąc zostać przedsiębiorcą i jednocześnie mając na celu obniżenie ryzyka prowadzonej działalności możemy skorzystać z bardzo szerokiej oferty systemów franczyzowych.
Pod pojęciem franczyzy rozumiemy szeroką współpracę z franczyzodawcą przy sprzedaży wyrobów lub usług.
Franczyzodawca dostarcza nam wiedzę „know how” , prawa do korzystania z pomysłu, markę, sprawdzoną strategię działania oraz wsparcie podczas codziennego prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę.

Co otrzymujemy od fraczyzodawcy?
1. wypróbowany i sprawdzony model prowadzenia firmy,
2. szkolenie franczyzobiorcy (przekazana zostaje mu sprawdzona idea prowadzenia działalności biznesowej),
3. franczyzodawca wspiera franczyzobiorcę w codziennym prowadzeniu działalności, w szczególności w zakresie zakupów, zarządzania, controllingu, czy sprzedaży,
4. realizacja przez franczyzodawcę ponadregionalnej reklamy oraz promocji marki (z której korzysta również franczyzobiorca),
5. realizacja projektowania wyrobów, względnie koordynacja tego procesu przez franczyzodawcę. .

Za powyższe usługi franczyzobiorca musi płacić franczyzodawcy ustaloną opłatę obejmującą:
część wstępną, która musi zostać przekazana franczyzodawcy w momencie przystąpienia do jego systemu,
bieżące opłaty ponoszone przez franczyzobiorcę na rzecz franczyzodawcy, których wysokość uzależniona jest od poziomu sprzedaży lub od osiąganego przez franczyzobiorcę zysku (czasami można spotkać systemy, w których wartość ta nie jest uzależniona ani od zysku, ani od sprzedaży),
– opłata/ udział w działaniach marketingowych (występuje w około 50% systemów franczyzowych).

Jako franczyzobiorca otrzymujemy produkt, który jest sprawdzony na rynku, a od franczyzodawcy możemy oczekiwać prezentacji jego sukcesu w postaci stworzonej przez niego sieci franczyzowej (osiągającej sukces rynkowy, którego również my chcielibyśmy być częścią).

Przed przystąpieniem do systemu franczyzowego warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
jak długo istnieje wybrany przez nas system franczyzowy?
ilu franczyzobiorców występuje w systemie franczyzowym i jak duży jest rynek?
– jaka konkurencja występują na rynku?
– jakie zabezpieczenia prawne oferuje franczyzodawca?
– jakie korzyści konkurencyjne oferuje franczyzodawca?
– jakie usługi oferuje nam franczyzodawca?
– czy będziemy posiadali prawo do zakupów poza systemem franczyzowym?
– czy franczyzodawca posiada opis jego systemu w formie pisemnej?
– jakie szanse na osiąganie zysku oferuje system franczyzowy?
– jakie opłaty musimy ponosić wchodząc w system franczyzowy?
– czy mamy możliwość poznania innych franczyzobiorców (najlepiej skontaktować się z min. 2 lub z 3 innymi franczyzobiorcami)?
– na jaki okres zostanie zawarta umowa z franczyzodawcą?
– czy po skończeniu okresu obowiązywania umowy franczyzowej będziemy mieli zakaz konkurencji?
– czy franczyzodawca jest członkiem zrzeszenia franczyzodawców (krajowe, międzynarodowe)?

Korzyści z przystąpienia do systemu franczyzowego obejmują:
– sprawdzony model biznesowy,
– dostęp do wiedzy franczyzodawcy oraz korzystanie z wieloletniego doświadczenia,
– rozpoznawalna i ponadregionalna marka,
– korzyści w stosunku do konkurencji,
– wysokie bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału,
– dzielenie się pracą z franczyzodawcą,
– korzyści z zakupów hurtowych (realizowanych w sieci franczyzowej),
– korzystanie ze szkoleń i bieżącego wsparcia świadczonego przez franczyzodawcę,

Wady systemów franczyzowych obejmują:
– ograniczenia swobody działalności biznesowej
– zyskowność i sukces franczyzy zależy od jakości systemu franczyzowego,
– ograniczenia w zakresie realizacji zmian systemu franczyzowego,
– zakończenie działalności po skończeniu okresu trwania franczyzy (najczęściej 5 – 10 lat),
– opłaty franczyzowe (przy złym ich dobraniu mogą znacząco wpływać na wyniki finansowe franczyzobiorcy).

Niezależnie od rodzaju planowanej przez nas działalności biznesowej (gastronomiczna, turystyczna, hotelarska, usługi księgowe lub doradcze, czy prowadzenie stacji paliw lub sprzedaż firanek) franczyza jest opcją wartą rozważenia, jednakże musimy być bardzo ostrożni, aby nie okazało się, że po wpłaceniu opłat franczyzowych pozostaniemy z wymarzonym biznesem sami.

Zarabianie na You Tube.

You Tube powstał w 2005 roku i dzisiaj to ponad 1 mld użytkowników na całym świecie, którzy średnio w ciągu minuty ściągają ponad 300 godzin występujących na platformie filmów, a jednocześnie ponad 1 mln użytkowników aktywnie zarabia na tym portalu.

Historia z portalem You Tube rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to trzech studentów stworzyło platformę umożliwiającą prezentowanie całemu światu filmów stworzonych przez każdego mieszkańca naszej planety – pierwszym zaprezentowanym przez założycieli portalu był film przedstawiający trzy słonie www.youtube.com/jawed

Od października 2006 You Tube jest częścią Grupy Google i od tego czasu platforma ta stworzyła model umożliwiający autorom produkcji filmowych na zarabianie na swoich produktach.

W 2007 roku powstał pierwszy internetowy producent filmów video Next New Networks, który zajmował się produkcją profesjonalnych klipów internetowych (4 lata po założeniu został następnie przejęty przez You Tube).
Od tego czasu (tj. od roku 2011) You Tube staje się niezależnym profesjonalnym producentem filmowym, który rozpoczyna budowę ogólnoświatowej sieci niezależnych filmowców – Multichannel Networks.

Tym samym You Tube z platformy bardzo chaotycznej przekształca się w platformę będącą odpowiednikiem kanałów telewizyjnych, na których można przeglądać treści o różnej tematyce :
Let’s plays – kanał na którym gracze komputerowi dzielą się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami
www.youtube.com/ilovecookiieezz
Follow me arouds – użytkownicy You Tube pokazują swój dzień codzinny
www.youtube.com/livewithmelina
How to’s – użytkownicy objaśniają różne ciekawe i mało znane rzeczy
www.youtube.com/dagibeee
Haul’s – użytkownicy prezentują gdzie i dlaczego udało im się coś kupić
– kanał kabaretu politycznego /www.Youtube.com/barelypolitical/

Aktualnie dzięki w/w przekształceniom You Tube daje szansę ludziom na całym świecie zarówno komunikacji międzyludzkiej, a ponadto umożliwia im również na zarabianie na ich produkcjach.

Chcąc zarabiać na stworzonych przez nas produkcjach filmowych w internecie musimy być wyłącznymi właścicielami wszystkich elementów składowych tych produkcji (film oraz dźwięk, w tym także muzyka).

Uruchomienie procesu zarabiania sprowadza się do wykonania następujących kroków:
1. Utworzenie konta na You Tube oraz ustawienie opcji „Zarabianie” w Studiu Twórców (musimy posiadać również konto bankowe),
2. Założenie konta AdSense i powiązanie go z kontem na You Tube
3. Włączenie reklam na naszych materiałach filmowych (wyświetlanych na kanale You Tube).

Ilość pieniędzy jaką można osiągnąć przy okazji wyświetlania reklam w pierwszej kolejności zależy od ilości wyświetleń, poza tym istotne jest również skąd pochodzą kliknięcia oraz na jakich urządzeniach został materiał filmowy wyświetlony.
Całość procesu zarabiania jest sterowana przez algorytmy You Tube, które decydują kiedy i jakie materiały reklamowe będą wyświetlane na naszych produkcjach filmowych.

YouTube

Mobilne strony internetowe.

Dynamiczny wzrost popularności urządzeń mobilnych sprawia, że stale wzrasta liczba wyszukiwań różnych stron internetowych wykonywanych na nich.

Strona internetowa dostosowana do urządzeń mobilnych daje większą szansę wyszukania przez wyszukiwarki internetowe oraz pozytywnie wpływa na pozycję tej strony w internecie.
Związane jest to z faktem, że od dnia 21 kwietnia 2015 roku najpopularniejsza wyszukiwarka Google zmieniła algorytm wyszukiwania i tym samym strony responsywne (dostosowujące się do rozdzielczości urządzenia na jakim są oglądane) będą podnosić swoją pozycję w wynikach wyszukiwania, w szczególności jeśli wyszukiwanie odbywa się na urządzeniach mobilnych.
Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że liczba urządzeń mobilnych stale wzrasta, to tym samym brak internetowej strony mobilnej będzie prowadził do stopniowej utraty pozycji naszej strony www w internecie.

Planując działania marketingowe w internecie musimy wziąć pod uwagę również urządzenia mobilne, tak aby umożliwić użytkownikom smartfonów oraz tabletów korzystanie ze stron naszych firm, organizacji czy sklepów internetowych.

Zapraszamy do skorzystania z darmowego serwisu przeznaczonego do tworzenia prostych stron internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne /dane do zalogowania to użytkownik: www oraz hasło: 123456/
Darmowa aplikacja do tworzenia mobilnych stron internetowych

Jest to prosty w obsłudze serwis internetowy służący do tworzenia mobilnych wersji stron internetowych, a wygenerowane za jej pośrednictwem pliki musimy przekopiować na nasz serwer (do katalogu skojarzonego z naszą domeną). Oczywiście tak utworzona mobilna strona internetowa będzie również prawidłowo widoczna na tradycyjnych komputerach stacjonarnych lub laptopach (jednakże będzie na nich miała bardzo prosty wygląd).

Tutaj można zobaczyć przykładową stronę przygotowaną z pomocą powyższego serwisu: Przykładowa strona mobilna

Można również sprawdzić jak naszą stronę widzi robot Google: Test mobilnych stron internetowych

W przypadku gdy chcemy zachować standardową wersję strony internetowej lub mamy wyższe wymagania w stosunku do wersji mobilnej to najprawdopodobniej będziemy musieli skorzystać z pomocy służb informatycznych. Jeśli natomiast nasza strona pracuje na jednej z darmowych platform CMS np. Joomla lub WordPress, to często wystarczy przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji skryptu.

Metody tworzenia stron responsywnych polegają na tworzeniu kilku wersji stron dostosowanych do różnych rozdzielczości (urządzeń na których są wczytywane).

mobilna strona internetowa

mobilna strona internetowa

Domeny internetowe

Domena internetowa jest to sposób nazwania urządzenia (serwera internetowego) w sieci i jest to numeryczny odpowiednik identyfikatora serwera, na którym znajduje się ta domena. Przykładowo odpowiednikiem domeny google.pl jest adres http://216.239.59.104, który po wpisaniu do przeglądarki internetowej da nam podobny rezultat (wyświetli nam się na ekranie ta sama strona internetowa google.pl).

Pierwszą domeną internetową była symbolics.com i powstała ona w 1985 roku. Jeszcze na początku XXI wieku wykupywano miesięcznie 200.000 – 300.000 domen i obecnie na świecie zarejestrowanych jest ponad 150 milionów domen internetowych
Jedną z najdroższych domen sprzedanych w Polsce jest orange.pl, która została zakupiona przez France Telecom za ok. 150.000 – 200.000 EUR (zapotrzebowanie pojawiło się w momencie zmiany nazwy sieci komórkowej z Idea na Orange).

Rekord światowy wartości domeny internetowej należy prawdopodobnie do domeny sex.com, która została sprzedana za ok. 12.000.000 USD.
Również inne domeny osiągały wysokie wartości (wszystkie podane niżej wartości są jedynie danymi szacunkowymi):
– FB.COM: 8.500.000 USD
– BUSINESS.COM: 7.500.000 USD
– JD.COM: 5.000.000 USD
– LINUX.COM: 5.500.000 USD
– IG.COM: 4.700.000 USD
– MI.COM: 3.600.000 USD
– KK.COM: 2.400.000 USD
– KOMPUTER.COM: 2.100.000 USD
– 37.COM: 2.100.000 USD
– SENIORS.COM: 1.800.000 USD
– WALLSTREET.COM: 2.000.000 USD
– TANDBERG.COM: 1.500.000 USD
– VIP.COM: 1.400.000 USD
– EBET.COM: 1.350.000 USD
– MEN.COM: 1.300.000 USD
– VISTA.COM:1.250.000 USD
– SCORES.COM: 1.180.000 USD
– CHINESE.COM: 1.120.000 USD
– TOPIX.COM: 1.000.000 USD
– BTC.COM: 1.000.000 USD
– BOX.COM: 1.000.000 USD
– DUDU.COM: 1.000.000 USD
– HOT.COM: 850.000 USD

Tak jak domena jest kluczem do osiągnięcia sukcesu, tak dopiero jej wykorzystanie w postaci portalu, e-sklepu lub serwisu internetowego może dać nam dodatkową wartość. Sama domena może mieć znaczenie w organicznych wyszukiwaniach za pomocą wyszukiwarek internetowych, jednakże liczba odwiedzających domenę internetową jest w dużej mierze uzależniona od treści lub oferty kryjącej się za tą domeną. To właśnie ta treść przyciąga za sobą ruch na stronie internetowej i tym samym wzrasta wartość domeny. Poza tym ten ruch (popularność) sprawia, że jedną z najdroższych marek jest Google.com (domena plus serwisy internetowe z nią związane), wielokrotnie przewyższając wartość najdroższej domeny internetowej.

Żyjemy w czasach, w których wartości niematerialne coraz częściej mają większą wartość niż te materialne. Jeszcze 100 lat temu cena giełdowa akcji firm pokrywała się w ok. 80% w wartości środków materialnych (maszyn, budynków, materiałów, produktów), dzisiaj jest to już tylko ok. 20% – wirtualna rzeczywistość wkracza dużymi krokami w nasze codzienne życie.

Internet

Bezpieczństwo w internecie

Internet staje się codziennością, zarówno w domu jak i w pracy.
Niestety przy tej okazji musimy zwracać uwagę na zagrożenia, które pojawiają się przy okazji czy to klikania na nieznany nam link, otwieranie podejrzanej strony internetowej, czy ściąganie z internetu plików, filmów oraz darmowego oprogramowania z nieznanych nam stron internetowych.

Wśród najpoważniejszych niebezpieczeństw jakie czyhają na nas w internecie można wymienić:
-> Malware
-> Wirusy
-> Wymuszone pobieranie danych
-> Złośliwe pobieranie danych
-> Robaki internetowe
-> Podejrzane aplikacje
-> Podejrzane zmiany przeglądarki
-> Ryzyko bezpieczeństwa
-> Wirusy heurystyczne
-> Adware
-> Trojany
-> Ataki typu „Phishing”
-> Oprogramowanie szpiegujące
-> Backdoors (złośliwe przejęcie komputera)
-> Oprogramowanie zdalnego dostępu
-> Złodzieje informacji
-> Dialery (złośliwe skrypty)
-> Pobieracze danych
-> Wbudowany link do złośliwych stron

Nieuwaga lub brak ostrożności może skończyć się utratą środków finansowych na naszym koncie bankowym, możemy utracić cenne dla nas dane, bądź też nasz komputer może stać się jednym z ogniw sieci hakerskiej (botnet).

Oczywiście jednym z ważniejszych narzędzi w które powinniśmy się wyposażyć są programy antywirusowe ostrzegające nas o potencjalnym niebezpieczeństwie występującym w internecie.

Uzupełnieniem programów antywirusowych może być sprawdzenie podejrzanego linku lub adresu internetowego przy pomocy specjalistycznych stron internetowych służących do testowania bezpieczeństwa w sieci. Ważne przy tym jest korzystanie ze sprawdzonych i pewnych narzędzi.

Polecamy darmowe narzędzie służące między innymi do oceny bezpieczeństwa stron internetowych – wycena stron internetowych.