Archiwa kategorii: badania B+R

Projekty B + R

Projektowanie i rozwój nowych wyrobów to działania niezbędne do tego, aby każda firma była w stanie tworzyć nowe produkty na rynku, ale z drugiej strony to również proces niezbędny przy modernizacji i optymalizacji istniejących już i oferowanych na rynku wyrobów.

Prowadzenie prac B+R w firmie prowadzi do zwiększenia kosztów i wzrosty te mogą wynosić od kilka do nawet kilkanaście % wszystkich kosztów wytworzenia. Dlatego warto zainteresować się programami wspartymi z środków UE oraz krajowymi przepisami podatkowymi, które coraz częściej wspierają właśnie takie działania rozwojowe w firmach. Wzrost kosztów powinien oznaczać, że stosunkowo szybko nastąpi zwrot zainwestowanych środków i większość firm oczekuje osiągnięcie zwrotu po ok, 3 latach.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje szereg programów i jednocześnie obowiązują różne przepisy wspierające prowadzenie badań B + R w firmach, w szczególności :
– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – działanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,
– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – działanie 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”
– Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia z 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
– Sektorowy program B+R – działanie 1.2 w ramach „Wsparcia prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
– Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – działanie 3.2.1. „Badania na rynek, inteligentny rozwój”
Centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 200 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Z uwagi na różne poziomy wsparcia występujące w poszczególnych programach istotne jest aby prawidłowo rozróżniać te dwa rodzaje badań, czyli przemysłowe (wsparcie na poziomie 50 – 70 %) i rozwojowe (wsparcie na poziomie 15 – 45 %). Przy okazji warto zaznaczyć, że prowadzenie badań podstawowych nie podlega wsparciu, w ramach w/w przepisów i programów wsparcia.

Badania podstawowe ? oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
Poziom I – zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska.

Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.
Poziom II – określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii.
Poziom III – potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii.
Poziom IV – zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych.
Poziom V – zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.
Poziom VI – dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Prace rozwojowe ? nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych,
Poziom VII – dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych.
Poziom VIII – zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Poziom IX – sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt.

Tym samym badania przemysłowe to różne działania zmierzające do stworzenia wstępnego modelu prototypu (od badania stanu techniki realizowane za pośrednictwem analizy aktualnie obowiązujących patentów, poprzez przeprowadzenie różnych badań analitycznych, laboratoryjnych oraz materiałowych opracowanie koncepcji i kończąc na demonstracji prototypów).

Badania rozwojowe to z kolei różne działania mające na celu komercjalizację propotypów (tworzenie linii produkcyjnych, dokumentacji technicznej i technologicznej wyrobów, wykonanie prototypów, tworzenie warunków do osiągnięcia docelowej skali produkcji, testowanie technologii oraz testowanie wyrobów gotowych).

Procesy tworzenia nowych, innowacyjnych produktów to podstawa istnienia każdej firmy na rynku, dlatego warto rozwijać ten obszar w firmie z pomocą różnych form wsparcia zewnętrznego.