Ulga B+R

10 sierpnia, 2017   /   byPROSUN  / Categories :  Koszty, Koszty działalności biznesowej

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono dla przedsiębiorców możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Ulga B+R jest metodą efektywnego obniżenia wysokości podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ulga B+R zachęca firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności obejmujących:

* Płace i składki pracowników w części finansowanej przez płatnika składek obejmujące:
— wynagrodzenia zasadnicze,
— wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
— różnego rodzaju dodatki, nagrody,
— ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
— świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz
— wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

* Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

* Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych,

* Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,

* Koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W 2016 roku można było dodatkowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 30 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących badania i rozwój, w roku 2017 wartość tą podniesiono do 50 proc. Jednocześnie przedstawiciele rządu zapowiadają, że w roku 2018 zostanie zrealizowane podniesienie pułapu odliczenia do 100 proc.

Ponieważ każda firma prowadzi prace związane z doskonaleniem i rozwojem nowych wyrobów oraz procesów wytwórczych, dlatego ulga B+R pozwala na osiągnięcie korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorcom bez względu na branżę, w której funkcjonują.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18d ust. 2 pkt 1)
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26e ust. 2 pkt 1).

%d bloggers like this: