Archiwa tagu: biznes plan

Finansowanie działalności

Dobre pomysły potrzebują kapitału, bardzo często wcale nie tak dużego. Koszty wyposażenia biura, czynsz, kaucja za wynajem biura, samochód służbowy i ewentualnie środki niezbędne do pokrycia wydatków w ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy (wydatki osobowe, reklama, telefon, księgowość, itp).

Tym samym do rozpoczęcia działalności będziemy potrzebowali nawet kapitału startowego w wysokości 50.000 PLN, które mogą pochodzić z różnych źródeł, w szczególności:
środki własne – środki własne są bardzo istotne, szczególnie na początku rozpoczynania działalności. W sytuacji, gdy firma dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, wtedy bardzo często występują ograniczone możliwości pozyskania kapitału z innych źródeł (w wysokości niezbędnej do sfinansowania działalności firmy przez pierwsze kilka miesięcy od momentu powstania firmy),
pożyczki zewnętrzne – środki pieniężne, które mogą być udzielone przez rodzinę, znajomych. Stosunkowo łatwo można uzyskać takie środki, przy czym mogą występować ograniczenia w odniesieniu do ich wysokości. Pożyczki mogą być uzyskiwane również od firm specjalizujących się w udzielaniu pożyczek, jednakże w takim przypadku mogą być oprocentowane bardzo wysokimi stawkami procentowymi i nierzadko wymagają od pożyczkobiorcy wysokich zabezpieczeń.
kredyty bankowe – środki finansowe uzyskiwane w bankach lub w instytucjach finansowych. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej mogą występować problemy z uzyskaniem kredytów, tym samym łatwiej będzie je uzyskać gdy firma posiada już historię działalności. Bardzo często w bankach można uzyskać środki obrotowe, a w przypadku inwestycji jako alternatywę warto rozważyć finansowanie za pomocą leasingu. Kredyt może być również niezbędny w przypadku pozyskiwania środków zewnętrznych w formie dotacji unijnych.
kredyty dostawców – wynegocjowanie wydłużonych warunków płatności daje możliwość pozyskania kapitału do prowadzenia działalności. W tym przypadku warto porównać termin płatności za sprzedane wyroby lub usługi z terminami płatności stosowanych wobec dostawców.
kredyty i dotacje z urzędu pracy – urzędy pracy corocznie przekazują środki finansowe przeznaczone na wsparcie dla osób posiadających status bezrobotnego. Każdorazowo wielkość takich środków ustalana jest raz w roku i w zależności od ilości aplikacji mogą się skończyć po kilku pierwszych miesiącach roku. Często do uzyskania tych środków niezbędne jest opracowanie biznes planu, który musi zawierać szczegółowy opis pomysłu,
dotacje i pożyczki z środków unijnych – środki pochodzące z Unii Europejskiej skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje dla firm zostały przewidziane w Programach Regionalnych poszczególnych województw, w programie Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. W ramach Programu Inteligentny Rozwój można uzyskać dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji.
środki Venture Capital – jest to kapitał zewnętrzny przekazywany w formie udziałów w firmie. Dawcami kapitału mogą być banki, spółki kapitałowe, czy osoby prywatne i oprócz kapitału często wnoszą do firmy „know how” oraz swoje zaangażowanie. Bardzo często warunkiem inwestowania jest osiągnięcie przez firmę określonego poziomu rozwoju biznesu (często mierzonego poziomem sprzedaży).

Dobre zaplanowanie zapotrzebowania kapitałowego przed rozpoczęciem działalności biznesowej będzie procentować, ponieważ w sytuacji gdy wystąpi niedoszacowanie zapotrzebowania na kapitał, wtedy z uwagi na podwyższone ryzyko pozyskany w ten sposób kapitał będzie zdecydowanie droższy. Bardzo często niedoszacowanie zapotrzebowania na kapitał może prowadzić do upadku firmy i dlatego tak ważne jest opracowanie wiarygodnego biznes planu.

Kapitał

Biznes plan

Jednym z głównych elementów istotnych przed rozpoczęciem działalności jest opracowanie biznes planu.

Biznes plan jest dokumentem przedstawiającym całościowy model naszej działalności gospodarczej, który w systematyczny sposób opisuje szanse powodzenia naszego biznesu.

Najważniejszymi punkty biznes planu obejmują :
opis działalności (przedmiot, lokalizacja, rynek, konkurencja),
źródła lub źródło finansowania,
– lista nakładów inwestycyjnych,
bilans,
rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów finansowych,
analiza odchyleń,
plan sprzedaży.

Prawidłowe zaplanowanie przychodów i kosztów przyszłej działalności gospodarczej będzie warunkiem w pierwszej kolejności otrzymania finansowania, a w drugiej kolejności możliwości wywiązywania się z przyszłych zobowiązań.

Opracowanie biznes planu za pomocą narzędzia firmy Lean-Soft – oprogramowanie Lean-BP

Przygotowując biznes plan powinniśmy wziąć pod uwagę przychody ze sprzedaży oferowanych przez nas towarów i usług oraz związane których nimi koszty, wśród których najważniejsze obejmują:
surowce i materiały,
wynagrodzenia pracowników,
narzuty na wynagrodzenia,
transport,
woda i energia (elektryczna oraz cieplna),
usługi obce (księgowość, BHP, obsługa informatyczna oraz kadrowa, itp),
podatki,
reklama,
ubezpieczenia rzeczowe,
koszty administracyjne,
Leasing,
podatek dochodowy,
odsetki oraz raty kredytów.

Bardzo często do oceny działalności gospodarczej przez jednostki zewnętrzne stosowana jest analiza wskaźnikowa, dzięki której jesteśmy w stanie bardzo szybko ocenić rentowność, czy płynność finansową. Są to podstawowe wskaźniki, na podstawie których zostaje podjęta decyzja o ewentualnym udzieleniu finansowania zewnętrznego lub wejściu kapitałowym.

Biznes plan z jednej strony służy nam do planowania naszej działalności, a z drugiej strony jest dokumentem który możemy wykorzystać podczas zdobywania kapitału na rozpoczęcie naszej działalności (kredyt, leasing, kapitał inwestycyjny).

Rozpoczęcie działalności biznesowej

Rozpoczęcie działalności biznesowej jest decyzją niosącą za sobą zarówno ryzyka, jak i okazje. Jeśli mamy już wykrystalizowane potencjalne pomysły biznesu jakim chcielibyśmy się zająć to czas na ocenę możliwości ich realizacji.

Na pierwszym etapie weryfikacji naszego pomysłu powinniśmy ocenić sytuację na rynku związaną z występowaniem i pozycją konkurencji (zbadać liczbę firm oferujących podobne produkty, ich ceny, kanały sprzedaży).
Drugim krokiem jest konieczność oceny nakładów inwestycyjnych jakie wymaga nasz biznes.

Następnym elementem który powinniśmy wziąć pod uwagę to ocena naszych możliwości fimansowych (posiadany kapitał oraz źródła finansowania).

Kapitał pieniężny niezbędny do zainwestowania może być jedną z głównych barier rozpoczęcia biznesu, jednakże dla dobrze rokujących biznesów zawsze będziemy w stanie znaleźć finansowanie zewnętrzne.

W przypadku finansowania zewnętrznego zaangażowanie drugiej strony może być w dwóch formach:
kapitałowe (udział kapitałowy inwestora przyszłej firmie),
finansowe (udzielenie pożyczki na warunkach rynkowych).

Aby podjąć rozmowy na temat finansowania zewnętrznego niezbędne będzie przygotowanie biznes planu wraz ze szczegółowym planem finansowym planowanej działalności gospodarczej.

Forma przyszłej działalności biznesowej będzie warunkowała również koszty jej prowadzenia. Czy to będzie działalność jednoosobowa, czy też w formie spółki kapitałowej? Każda z form jest dobra jednakże w tym drugim przypadku musimy się liczyć ze zwiększonymi kosztami jej prowadzenia (koszty obsługi prawnej i notarialnej, koszty księgowości oraz usług dodatkowych takich jak obsługa BHP, kadrowa, itp.).

Z wyborem formy działalności związana jest również forma i sposób rozliczeń podatkowych dokonywanych miesięcznie/rocznie z urzędem skarbowym:
ryczałt od przychodów ewidencyjnych (w zależności od wielkości przychodów odprowadzana jest miesięczna zaliczka podatku, która na koniec roku jest weryfikowana w zależności od ostatecznej wielkości przychodów ? wymaga prowadzenia ewidencji przychodów).
księga przychodów i rozchodów (w zależności od wartości dochodu ustalana jest wartość podatku dochodowego ? wymaga prowadzenia księgowości).

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej warto sprawdzić wszystkie wymagania jakie są związane z wybraną przez nas działalnością gospodarczą, a w szczególności obejmujące:
podatek akcyzowy (firmy produkujące lub sprzedające towary objęte akcyzą),
Państwowa Inspekcja Pracy (w przypadku zatrudniania pracowników pojawia się konieczność zawiadomienia o prowadzonej działalności, a ponadto powstaje wymóg spełnienia odpowiednich warunków pracy),
raporty środowiskowe (wytwarzanie odpadów, oddziaływanie na środowisko),
wymagania przeciwpożarowe (dokonanie niezbędnych uzgodnień i przygotowanie właściwych dokumentów),
wymagania sanitarne (przeprowadzenie uzgodnień z sanepidem),
koncesje (związane z wybranymi rodzajami działalności gospodarczej),
zezwolenia (związane z wybranymi rodzajami działalności gospodarczej),
– licencje (dla wybranych obszarów działalności gospodarczej),

Brak spełnienia wymagań związanych ze spełnieniem czynników formalnych prowadzenia działalności gospodarczej może skutkować nałożeniem znacznych kar finansowych.

Dobre przygotowanie procesu rozpoczęcia działalności może znacząco podnieść szanse na jego powodzenie.