Archiwa tagu: nieruchomości

Alternatywne sposoby inwestowania kapitału

Działalność gospodarcza to nie tylko zarabianie pieniędzy na podstawowej działalności (wynagrodzenie, udział w zysku firmy, wzrost ceny akcji), ale to również przychody/straty związane z kursami walutowymi, czy przychody związane z lokowaniem środków pieniężnych (rachunki bankowe, obligacje, waluta).

Jako osoba prywatna warto zainteresować się alternatywnymi możliwościami inwestowania kapitału, które to inwestycje mogą przynosić różne przychody (najczęściej uzależnione od ryzyka związanego z inwestycją).

Wśród najczęściej wykorzystywanych sposób inwestowania warto wspomnieć:
-> Nieruchomości: jest to jeden z najczęstszych sposobów inwestowania kapitału. W tym przypadku nie do końca liczy się to, żeby tylko inwestować, ale przede wszystkim inwestycja powinna być na tyle atrakcyjna, żeby móc liczyć na wzrost jej wartości lub aby można z niej uzyskiwać przychody (na odpowiednim poziomie). Oprócz tradycyjnej własności nieruchomości osoby fizyczne mogą zakładać spółki prawa handlowego lub fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT).
-> Private Equity: bezpośrednie inwestycje w spółki prywatne lub wykupy spółek publicznych, przy czym zakupy zwykle dokonywane są przy użyciu znacznej dźwigni (zadłużenia). Ta forma inwestycji nie jest niedostępna dla typowego inwestora indywidualnego z powodu bardzo dużego wymaganego minimalnego udziału/wkładu.
-> Venture Capital: Fundusze venture capital inwestują w prywatne, szybko rozwijające się firmy zwykle oparte na technologii lub innowacyjnym modelu biznesowym. Do czasu uruchomienia funduszy praktycznie żaden inwestor indywidualny nie ma dostępu do najlepszych ofert venture capital.
-> Przedmioty kolekcjonerskie: przedmioty handlowe o wartości powiązanej ze znaczeniem estetycznym lub kulturowym, które mogą obejmować obrazy, antyki, samochody czy wino. Zwykle przedmiot inwestycji osób o szczególnym zainteresowaniu i jak się okazuje historycznie przynoszą one dobre zwroty z kapitału. Zakładanie kolekcji może wymagać dużej przestrzeni, zasobów i czasu.
-> Fundusze hedgingowe: fundusze hedgingowe inwestują w papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe i inne unikalne aktywa w poszukiwaniu wyjątkowych zysków. Fundusze hedgingowe, ze względu na sposób ich organizacji, podlegają mniejszym ograniczeniom niż fundusze wspólnego inwestowania. Fundusze hedgingowe często mają wysokie minimum i są w dużej mierze niedostępne dla osób fizycznych.
-> Towary: zbywalne surowce lub produkty o wartości produkcyjnej, w tym metale szlachetne, paliwo i uprawy. Mocne publiczne fundusze ETF są obecnie dostępne dla większości inwestycji.

Dywersyfikacja inwestycji jest istotnym elementem lokowania kapitału, przy czym in wyższe ryzyko, tym wyższe potencjalne zyski. Dlatego nie warto obstawiać wyłącznie na jednego konia, ale lepsze efekty możemy uzyskać w wyniku budowania optymalnego portfela inwestycyjnego (obejmującego zróżnicowane firmy inwestycji).

Amortyzacja

Wartość nieruchomości, wyposażenia technicznego, maszyn oraz samochodów z roku na rok spada z uwagi na ich zużycie lub z powodu postępu technicznego. Spadek wartości firmy z powodu zużywającego się wyposażenia kompensowany jest za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych.

W celu przedstawienia wartości firmy na koniec roku, odejmuje się sumę wartości zużycia zasobów firmy od sumy wartości ich zakupów (wartości początkowej).
Jednocześnie rzeczy których wartość nie podlega corocznym spadkom (na przykład niezabudowana ziemia, czy niepodlegające zużyciu udziały kapitałowe), nie podlegają amortyzacji.

Ruchome rzeczy takie jak samochody, maszyny czy wyposażenie podlegają krótszym okresom amortyzacyjnym, natomiast nieruchomości produkcyjne, biurowe i magazynowe podlegają dłuższym okresom amortyzacyjnym.

Wartość zakupu przedmiotu lub nieruchomości podlegającej amortyzacji dzielona jest na okres w którym przedmiot będzie wykorzystywany.
W ten sposób po zakończeniu się amortyzacji przedmiotu firmą będzie w stanie zakupić nowe wyposażenie i tym samym będzie możliwe kontynuowanie działalności gospodarczej, bez niebezpieczeństwa ostatecznego zużycia maszyny czy pojazdu.

Najprostszą metodą liczenia utraty wartości przedmiotów jest amortyzacja liniowa, która zakłada stałą wartość odpisów w okresie rozliczania utraty wartości urządzania czy nieruchomości. Z kolei bardziej odpowiadająca rzeczywistości amortyzacja degresywna w początkowych okresach rozliczenia zakłada wyższe wartości, które z czasem ulegają spadkom. Amortyzacja degresywna lepiej odpowiada rzeczywistości, między innymi dlatego, że bardziej odzwierciedla utratę wartości przedmiotu związaną z postępem technologicznym.

Rozliczanie amortyzacji możliwe jest przede wszystkim dzięki uzyskiwanym przez firmę przychodom z tytułu sprzedaży produktów i usług wytwarzanych dzięki posiadanym nieruchomościom i ruchomościom.

Amortyzacja stanowi koszt i tym samym ma wpływ na wynik finansowy firmy, jednakże nie ma negatywnego wpływu na płynność (firma nie musi dokonywać płatności z powodu występowania tych kosztów).

Nietrafione zakupy mogą być dla firmy niebezpieczne z powodu możliwości wystąpienia ewentualnego niebezpieczeństwa utraty płynności przez firmę.

Amortyzacja
Amortyzacja