Archiwa tagu: optymalizacja kosztów

E-Firma

Rosnące koszty osobowe oraz problemy z pracownikami występujące na rynku pracy zmuszają firmy do cyfryzacji szeregu procesów wewnętrznych, które wcześniej były wykonywane przez człowieka.

Wraz ze wzrostem wynagrodzeń pracowników (rosną również koszty pozapłacowe wynagrodzeń) i teoretycznie firma może przenieść te koszty na swoich klientów. Jednakże żyjemy w bardzo ciekawych czasach i każda firma musi z początkiem nowego roku na nowo odkrywać się na rynku, w związku z ciągłymi wzrostami kosztów działalności.

Szczególnie istotne są takie obszary kosztowe jak:
koszty osobowe (wynagrodzenia, składki zdrowotne, składki emerytalne, inne składniki pozapłacowe),
koszty mediów (energia elektryczna, woda, gaz),
koszty surowców (wymagają ciągłego śledzenia cen na rynku i oczywiście firmy kupujące małe ilości mają ograniczone szanse na osiągnięcie wysokich rabatów zakupowych),
paliwa i związane z nimi koszty transportu (wzrost kosztów paliw przekłada się na wzrosty większości kosztów),
ubezpieczenia (w wielu branżach występują problemy z terminami płatności, których okres nierzadko wydłuża się do ponad 60 dni).

Z drugiej strony szerokim frontem wchodzi e-administracja, która wymusza stosowanie cyfrowych procesów na styku z firmami, czego przykładem może być JPK (Jednolity Plik Kontrolny), czy e-PUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza).

Na rynku stosunkowo łatwo dostępne są kredyty i do tego oferowane one są na bardzo atrakcyjnych warunkach (niskie stopy procentowe). Jednakże na bardzo konkurencyjnym rynku nie jest łatwo uzyskać wysokie marże sprzedażowe (biorąc pod uwagę zmienność szeregu kosztów i wysoką konkurencyjność większości branż). Dzisiaj nie jest trudno coś wyprodukować, ale dużo trudniej jest sprzedać wyprodukowane towary.

Naprzeciw wychodzi branża IT, która oferuje firmom szereg narzędzi informatycznych mogących zastąpić lub usprawnić pracę ludzką, a tym samym może przyczynić się do ograniczenia wielu kosztów operacyjnych firmy.

Na rynku dostępnych jest szereg aplikacji ułatwiających i przyspieszających zarządzanie firmą, z których warto wymienić:
– aplikacje bazujące na technologii GPS pozwalają na śledzenie pojazdów samochodowych, włączając w to automatyzację przeglądów, optymalizację wykorzystania,
– aplikacje bazujące na technologii RFID pozwalają zarządzać łańcuchem dostaw, przy jednoczesnej minimalizacji nakładu pracowniczego,
– aplikacje bazujące na technologii Wifi pozwalają na wykorzystanie tabletów, notebook-ów, czy smartfonów w różnych miejscach firmy, zwiększając dostępność technologii informatycznych w firmie (wykorzystywanych w zarządzaniu firmą, zarządzanie danymi procesowymi),
– aplikacje wspierające zarządzanie firmą klasy ERP, CRM które stanowią narzędzia ułatwiające planowanie zasobów i nadzorowanie głównych procesów wewnętrznych występujących w firmie (wytwarzanie, realizacja, sprzedaż, obsługa klienta),
– aplikacje wykorzystujące technologie dostępowe API pozwalają na integrację firmy z różnymi serwisami (społecznościowymi, serwisy obsługi płatniczej, serwisy pogodowe, sprzedażowe i inne),
– aplikacje wykorzystujące technologię VPN oraz wideokonferencji, dzięki którym świat dla firm staje się bardzo mały (można kontaktować się wewnątrz firmy, jak również z kontrahentami bez opuszczania siedziby firmy),
technologia SEO pozwala firmom na tworzenie akcji marketingowych i na dotarcie do swoich klientów bez wychodzenia z siedzimy firmy (często jest jednym z narzędzi promocji wykorzystywanych w firmie, jednakże jego znaczenie nabiera coraz większego znaczenia).

Branża IT wspiera firmy również w obszarze optymalizacji kosztów operacyjnych, tworząc aplikacje wspierające realizację procesów wewnętrznych, które bardzo często pisane są pod klienta i doskonale odzwierciedlają istniejące w firmie procesy.

Najbliższe lata to zdecydowane otwarcie się firm na nowe, innowacyjne rozwiązania informatyczne wspierające tworzenie e-Firmy, bez których wiele firm nie będzie miało szans na przetrwanie.

e-firma
e-firma

Ulga B+R

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono dla przedsiębiorców możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Ulga B+R jest metodą efektywnego obniżenia wysokości podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ulga B+R zachęca firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności obejmujących:

* Płace i składki pracowników w części finansowanej przez płatnika składek obejmujące:
— wynagrodzenia zasadnicze,
— wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
— różnego rodzaju dodatki, nagrody,
— ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
— świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz
— wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

* Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

* Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych,

* Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,

* Koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W 2016 roku można było dodatkowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 30 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących badania i rozwój, w roku 2017 wartość tą podniesiono do 50 proc. Jednocześnie przedstawiciele rządu zapowiadają, że w roku 2018 zostanie zrealizowane podniesienie pułapu odliczenia do 100 proc.

Ponieważ każda firma prowadzi prace związane z doskonaleniem i rozwojem nowych wyrobów oraz procesów wytwórczych, dlatego ulga B+R pozwala na osiągnięcie korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorcom bez względu na branżę, w której funkcjonują.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18d ust. 2 pkt 1)
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26e ust. 2 pkt 1).

Ulga B+R