Archiwa tagu: ryzyko w biznesie

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności obejmuje ochronę ubezpieczeniową firmy na wypadek powstania ewentualnych strat powstałych w wyniku braku płatności ze strony klienta firmy.

Z ubezpieczenia należności może skorzystać zarówno duża i tym samym stabilne finansowo firma, jak również zupełnie nowa firma (start-up), założona kilka tygodni przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. Tym samym warunki ubezpieczenia będą zależały przede wszystkim od sytuacji finansowej klientów firmy starającej się o uzyskanie ubezpieczenia.

Firma ubezpieczeniowa stale monitoruje stabilność finansową zarówno firmy, jak również sytuację w branży, w których te firmy funkcjonują. Na podstawie analizy aktualnych danych kontrahentów firmy starającej uzyskać ubezpieczenie ustalana jest maksymalna wysokość kredytu kupieckiego, do wysokości którego ubezpieczyciel zapewnia ochronę i tym samym w razie nieuregulowania płatności przez kontrahenta lub jego upadłości, ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania.

W ramach procesu przygotowania oferty firma ubezpieczeniowa przeprowadza szybką ocenę wiarygodności kontrahentów, co da obraz od sytuacji finansowej klientów firmy starającej się o uzyskanie ubezpieczenia. Wynika to z faktu, że firmy ubezpieczeniowe mają dostęp do wywiadowni gospodarczych, które są w stanie bardzo dobrze ocenić zarówno branże, jak również poszczególnych klientów.

Jednocześnie podpisując umowę ubezpieczenia należności firma uzyskuje wzrost wiarygodności i prestiżu zarówno w oczach kontrahentów, jak również instytucjach finansowych. Oczywiście po podpisaniu umowny o ubezpieczenie należności firma, a właściwie osoby nią kierujące, będą w stanie zmniejszyć swoją odpowiedzialność. Sama firma dzięki ubezpieczeniu będzie w stanie zmniejszyć rezerwy na przeterminowane należności oraz jednocześnie uzyskać poprawę wyników finansowych.

Z punktu widzenia kontrahentów, będzie można bezpiecznie zwiększyć obroty ze sprawdzonymi klientami, jeśli oczywiście ubezpieczyciel przyzna odpowiednio wysokie limity. Ubezpieczenie należności będzie wystarczającym narzędziem do zabezpieczenia płatności kontrahenta i nie będą potrzebne inne formy zabezpieczeń.

Jeśli tylko firma ma wystarczającą płynność finansową, to będzie mogła spokojnie prowadzić działalność biznesową do wysokości przyznanego limitu. Jeśli jednak płynność nie pozwala na osiąganie wzrostów, to warto rozważyć inne narzędzia finansowe, takie jak na przykład faktoring.

Większość ubezpieczycieli posiada również płatne opcje ubezpieczenia należności w sytuacji przekroczenia określonego przez niego limitu (co czasami może być niezbędne i korzystne dla firmy ubezpieczonej).

Ubezpieczenie należności jest bardzo ważnym narzędziem pozwalającym firmom na stabilny i bezpieczny wzrost, niezależnie na jakim są one etapie rozwoju. Szczególnie warto polecić to narzędzie nowymi firmom, dla których niezapłocona jedna, czy dwie faktury może oznaczać olbrzymie problemy z płynnością i tym samym zachwianie stabilności firmy.

Analiza ryzyka

Aktualnie żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniających się czasach, którym towarzyszy rewolucja internetowa.

Pojawiają się nowe formy prowadzenia działalności, rynek podlega bardzo dynamicznym zmianom, a to wszystko sprawia, że każda firma musi stale monitorować sytuację na rynku, w firmie i w otoczeniu firmy. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera konieczność prowadzenia działań skierowanych na obniżenie negatywnego wpływu ryzyka na funkcjonowanie firmy, poprzez podejmowanie odpowiednich działań służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu ryzyka.

Ryzyka związane z prowadzeniem działalności biznesowej można podzielić na 5 głównych grup, w szczególności obejmują one:
ryzyka strategiczne – firma przygotowując biznes plan stara się rozpoznać sytuację występująca na rynku i tym samym dąży do minimalizacji ryzyka związanego z podjęciem działalności biznesowej. Prawidłowe zaplanowanie biznesu jest o tyle istotne, że większość nowych firm upada w pierwszych dwóch latach od momentu rozpoczęcia działalności. Właściwie opracowany biznes plan, uwzględniający wszystkie aspekty i warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jest w stanie dać nam szczegółowy przepis na prowadzenie działalności lub wręcz odwieźć nas od jej podejmowania (brak rynku na oferowane przez firmy produktów jest przyczyną upadku prawie połowy nowo powstałych firm).
ryzyko zgodności z prawem – wprowadzając nowe produkty lub usługi zawsze musimy mieć na uwadze konieczność sprawdzenia aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, zarówno w zakresie niezbędnych certyfikatów, dopuszczeń, badań, ale również regulacje związane z aspektami ekologicznymi (utylizacja naszych wyrobów, odprowadzanie ścieków),
ryzyka operacyjne – każda firma dysponuje określonymi środkami materialnymi i niematerialnymi, które wykorzystuje do prowadzenia działalności biznesowej. Głównymi środkami wykorzystywanymi w działalności również biznesowej są media (energia, woda, gaz), których dostępność warto tak zabezpieczyć, aby unikać czasowej niezdolności firmy do pracy. Istotne mogą być również ryzyka związane ze zmianami warunków występujących na rynku pracy (dostęp do pracowników, wysokość kosztów pracy). Część ryzyk operacyjnych leży po stronie firmy, ale część może również występować zewnątrz, na które firma ma minimalny wpływ (możemy próbować minimalizować ich wpływ zawierając odpowiednie umowy).
ryzyka finansowe – wśród ryzyk finansowych najważniejszym jest utrata płynności, która może wystąpić pomimo wykazywania przez firmę zysku operacyjnego. Tym samym warunki płatności stosowane przez firmę wobec jej klientów, mogą znacząco przyczynić się do minimalizacji tego ryzyka (jeśli firma płaci za towary po 14 dniach od ich zakupu, to podobne warunki powinna próbować uzyskać od swoich klientów, niestety bardzo często warunki płatności występujące na rynku to 60, a nawet 90 dni). Zatory płatnicze były i w przyszłości również będą jednym z głównych ryzyk prowadzenia działalności biznesowej.
ryzyka utraty reputacji – w sytuacji gdy firma wypuści na rynek nieprzetestowany lub wadliwy wyrób mogą pojawić się reklamacje jakościowe, których obsługa może znacząco wpłynąć na sytuacje firmy na rynku. Konsekwencją utraty reputacji przez firmę, mogą być inne zagrożenia takie jak ryzyka finansowe.

Narzędzia Lean Manufacturing

Na rynku występuje szereg narzędzi informatycznych pozwalających na identyfikację, ocenę i monitorowanie poziomu ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy. Dlatego warto wdrożyć w firmie takie narzędzia, ponieważ bez nich nie będziemy w stanie odpowiednio szybko reagować na pojawiające się niekorzystne trendy biznesowe (występujące zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz firmy).

Analiza ryzyka