Archiwa tagu: sprzedaż

Faktoring

Faktoring jest to odkupienie przez Faktora jeszcze nie podlegających płatności i wynikających ze zrealizowanych dostaw lub świadczeń dowolnej firmy zwanej Faktorantem (sprzedawca zobowiązań).
Faktor dokonuje płatności za skupione zobowiązania niezwłocznie od wskazanego terminu płatności i ponosi pełne ryzyko ewentualnych problemów z ich odzyskaniem.

Tym samym firma sprzedająca towary lub usługi nie musi czekać na zapłatę do dnia płatności przewidzianego na fakturze, gdyż otrzymuje swoje pieniądze od Faktora zaraz po zrealizowaniu sprzedaży. Natomiast kupujący towar lub usługę płaci za fakturę Faktorowi w terminie wyznaczonym na fakturze.

Faktoring może pełnić następujące funkcje:
finansowa (skup i kredytowanie zobowiązań),
usługowa (prowadzenie monitorowania terminowości spłat zobowiązań, rozliczanie i ściąganie należności oraz doradztwo),
prowizja del credere (faktor przejmuje pełne ryzyko za wystąpienie ewentualnych problemów z odzyskaniem zobowiązania oraz za ubezpieczenie należności).

Korzyści wynikające z zastosowania faktoringu:
– szybkie finansowanie dopasowane do poziomu obrotów,
uwolnienie środków zamrożonych w zobowiązaniach (szczególnie istotne gdy okres płatności za wyroby jest zdecydowanie dłuższy niż płatności za surowce do produkcji),
– możliwość zwiększenia obrotów, bez dodatkowych kredytów (uwolnione środki mogą posłużyć do rozwijania dodatkowych obszarów działalności biznesowej),
– możliwość poprawy warunków oferty (wydłużenie terminów płatności klientom firmy daje przewagę nad konkurencją),
– możliwość negocjacji cen zakupu surowców (przy skróconych terminach płatności możliwe jest osiągnięcie wyższych rabatów),
bezpieczeństwo dokonywania transakcji (ryzyko jest dzielone z bankiem lub z instytucją finansową),
– faktoring jest dostępny również dla małych i średnich firm (nie wymaga posiadania zdolności kredytowej, ani żadnych zabezpieczeń rzeczowych),
– korzystając z faktoringu firma nie podwyższa swojego zadłużenia i tym samym nie obniża zdolności kredytowej,
– redukcja kosztów i ryzyka ewentualnej windykacji zobowiązań (na wypadek problemów z odzyskaniem długów),
– ograniczenie działań związanych z odzyskiwaniem należności (cała procedura leży po stronie Faktora).,
– faktoring pozwala na uzyskanie bieżącej oceny kondycji klienta (Faktor jako instytucja finansowa jest w stanie lepiej ocenić klienta firmy, ale z drugiej strony gdy klient dowie się, że chcemy skorzystać z usług factoringu to może wycofać się z transakcji).

Faktoring jest bardzo istotnym narzędziem pozwalającym na poprawę płynności firmy oraz na podniesienie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych na rynku (obniżając ryzyko prowadzenia działalności biznesowej).

Pomimo, że koszty faktoringu nie są niskie (średnio uwzględniając wartość odsetek od kapitału oraz prowizję faktoringową mogą osiągnąć poziom min. 2 % obrotu), to i tak jest to bardzo dobre narzędzie finansowania i zabezpieczenia działalności firmy.

Factoring

Klient

Zdobywanie klientów jest jednym z ważniejszych obszarów działalności każdej firmy. Bez klientów firma nie jest w stanie funkcjonować ponieważ nie będzie w stanie pokrywać swoich kosztów stałych, regulować swoich zobowiązań czy płacić podatków. W przypadku wielu obszarów działalności musimy nawiązać szereg kontaktów zanim uzyskamy zamówienie od klienta – sukces sprzedażowy bardzo często zależy od wielu czynników specyficznych dla różnej branży.

Zdobywanie rynku nie jest łatwe, ale jeszcze trudniejsze jest budowanie rynku na zupełnie nowe produkty. W szczególności w przypadku produktów innowacyjnych, które w czasie ich komercjalizacji nie są jeszcze dobrze znane na rynku. W takich przypadkach niezbedne jest zaplanowanie róznych działań promocyjnych wspierających działania soprzedażowe, które powinny być elementem składowym planu marketingowego.
W sytuacji gdy oferowana paleta produktów nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów funkcjonowania firmy, wtedy nezbedne jest podjejmowanie działań zmieszających do optymalizacji porfolio lub poszerzanie rynków zbytu.

Im bardziej speronalizowana obsługa klienta, tym większą rolę odgrywają elementy związane z zaufaniem. Jednakże na początku każdej relacji biznesowej warto zachować ostrożność w szczególności w przypadku produktów, które mają dużą wartość i jednocześnie sprzedawane są z odroczoną lub wydłużoną płatnością.

Podczas nawiązywania kontaktów z nowymi klientami warto zwrócić uwagę na nastepujące elementy:
– sprawdzić dane firmy klienta (w internecie dostępne są różne raporty obejmujące dane finansowe oraz rejestracyjne firm),
– stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec nowych klientów (pierwsze dostawy mogą być realizowane na podstawie przedpłaty i z czasem można przejść na wydłużone terminy płatności),
– szczególnie uważać na klientów operujących za pośrednictwem adresów mailowych oferowanych przez operatorów serwisów ogólnodostępnych takich jak gmail, hotmail,
– przy transakcjach zagranicznych uważać na odroczone płatności (np za pomocą czeków bankowych, których nie jesteśmy w stanie zrealizowac przed wysyłką towaru),
– długookresową współpracę warto nawiązać w formie umowy (podpisanej przez obie strony, dobrze jest pojechać z wizytą do klienta),
– w transakcjach zagranicznych warto uwzględniać specyfikę krajów i regionów w których chcemy sprzedawać nasze wyroby (poznanie klienta, warunków bizesowych występujących w kraju naszego klienta oraz branży jest bardzo ważne),
– w gwarancji sprzedawanych produktów warto uwzględnić specyficzne warunki jego użytkowania (montaż, wykorzystanie, recykling).

Oczywiście w kontaktach z klientami powinniśmy się kierować zasadą, że klient jest dla nas królem, jednakże w relacjach biznesowych trzeba zawsze mieć oczy i uszy otwarte.